Bulgarian | English

Ценни книжа

Звеното за директни попечителски и клиринг услуги на Сити специализира в обслужването на международни инвеститори. Дейността ни обхваща сетълмент на всички български ценни книжа чрез прякото ни членство в пазарната инфраструктура в България – „Централен депозитар“ АД, Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) на Централната банка и платежната система. В допълнение към сетълмент и съхранение на ценни книжа, нашите услуги включват пълната гама попечителски услуги, като уведомления за корпоративни действия, събиране на приходи, гласуване чрез пълномощници, данъчни облекчения и възстановяване на данъци, цялостна отчетност, както и пазарна информация, свързана с попечителските услуги и иновативни решения за клиентите. Нашите клиенти се възползват както от задълбоченото познаване на пазара от нашите експерти в страната, така и от нашата глобална мрежа и съблюдаването на международните стандарти в в областта на ценните книжа. От дълги години ние формираме и ускоряваме процеса на промяна в инфраструктурата на пазарите на ценни книжа, като участваме активно в ключови работни групи и браншови организации.