Bulgarian | English

Корпоративно и инвестиционно банкиране

„Корпоративно и инвестиционно банкиране“ е специализирано звено в банката, което предоставя финансови услуги на големи корпоративни клиенти, съобразени с техните изисквания.

Структурата на отдела е по икономически отрасли, което гарантира задълбочено познаване на пазара и тенденциите в икономиката, както и възможността да се обслужват клиенти в над 100 държави. Този организационен модел ни позволява да предоставяме иновативни финансови решения на местния пазар и в чужбина, пригодени към конкретните потребности на нашите клиенти.

Звеното за Корпоративно банкиране на Сити предлага интегрирани кредитни продукти, инструменти с фиксирана доходност и финансови консултации на големи български компании и мултинационални клиенти, финансови и държавни институции.

Звеното за Инвестиционно банкиране предоставя широка гама финансови консултации и услуги по набиране на капитал на водещи корпорации, финансови институции и правителства. Клиентите получават специализирани финансови решения и стратегически консултантски услуги във връзка с широк кръг сделки по сливания и придобивания и дейности по набиране на капитал, в това число сливания, придобивания, продажба на предприятия, преструктурирания, поемане на емисии и разпространение на капиталови и дългови ценни книжа.