Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Liga Inicjatyw Powiatowych

V edycja konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych

12 lipca 2005 r. Marszałek Włodzimierz Cimoszewicz wręczył w Sejmie RP nagrody laureatom V edycji konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych.


Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz i laureaci V edycji konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych

 

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniło jury, któremu przewodniczył prof. Jerzy Rogulski. Nagrodę główną
w wysokości 20 000 zł otrzymało Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu za inicjatywę "Budowa wielofunkcyjnej stodoły wielkopolskiej".  Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnej stodoły wzorowanej na projekcie z okresu olęderskiego, wykonanej z drewna bez metalowych łączników, na bazie gniazd i drewnianych kołków. Będą się w niej odbywać wystawy, szkolenia, plenery oraz spotkania z lokalnym środowiskiem plecionkarskim.

Jury przyznało również trzy wyróżnienia w wysokości 7 000 zł:
 • Starostwu Powiatowemu z Zamościa za inicjatywę "Ochrona populacji płazów w granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego"
 • Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku za inicjatywę "Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku"
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" za inicjatywę "W dolinie Dinozaurów i Krzemienia nad Kamienną".


Laureaci zostali wybrani na podstawie przesłuchań Jury oraz relacji wizytatora spośród 7 finalistów. Na obecną, piątą edycję Konkursu wpłynęło 227 zgłoszeń. Najwięcej prac dotyczy trzech spośród piętnastu obszarów konkursowych: bezrobocia, pomocy niepełnosprawnym oraz edukacji. Dwie trzecie inicjatyw nadesłano z instytucji samorządowych, pozostała część wpłynęła od organizacji pozarządowych.

Nagrodą w Konkursie jest równowartość 10.000 euro.

Honorowy patronat
nad konkursem objął Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz.

PÓŁFINAŁ
 

11 maja 2005 r. jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego, jednego z twórców reformy samorządowej w Polsce, wyłoniło 24 półfinalistów konkursu. Na podstawie szczegółowych zgłoszeń nadesłanych przez półfinalistów, 10 czerwca wyłoniono 7 finalistów. Dla dokonania pełnej oceny finałowych projektów jury korzystało z opinii wizytatora by zweryfikować i uzupełnić informacje dotyczące konkursowych inicjatyw. Następnie miały miejsce przesłuchania finałowe.

Patronat medialny nad V edycją Konkursu objęły:


LIGA INICJATYW POWIATOWYCH
Konkurs organizowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga oraz Związek Powiatów Polskich. Jego celem jest inspirowanie działaczy samorządowych i społecznych do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów społeczności lokalnych w skali ponadgminnej. Udział w Konkursie może wziąć każda organizacja lub instytucja (z wyłączeniem osób fizycznych i spółek prawa handlowego), która poprzez realizację swojego pomysłu czynnie włącza się w rozwiązywanie problemów mieszkańców powiatów.

OBSZARY KONKURSU
Inicjatywy mogą dotyczyć wielorakich sfer społecznego życia powiatów w ramach następujących obszarów:

 • administracja, organizacja, zarządzanie

 • kultura i sztuka

 • edukacja

 • ochrona zdrowia

 • pomoc niepełnosprawnym

 • integracja europejska

 • rekreacja i turystyka

 • pomoc społeczna

 • bezrobocie

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny

 • komunikacja społeczna

 • ochrona środowiska

 • infrastruktura

 • gospodarka komunalna


KWALIFIKACJE PROJEKTÓW
Podstawowym kryterium kwalifikującym przedsięwzięcie do udziału w konkursie jest prowadzenie działań na skalę powiatową i dla realizacji potrzeb ponadgminnych. Przedstawiane projekty powinny zapewniać możliwość ich twórczego wykorzystanie w innych społecznościach powiatowych. Inicjatywy winny prezentować nowatorskie podejście do zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych i rozwiązywania problemów mieszkańców powiatów. Można zgłaszać dowolną liczbę programów. Konkursem objęte są inicjatywy, które odzwierciedlają konkretne projekty, a nie całą działalność statutową organizacji. W ramach Ligi Inicjatyw Powiatowych, nie będą rozpatrywane zgłoszenia dotyczące bieżącej działalności instytucji. Oczekujemy na programy wymagające twórczej i aktywnej postawy od realizujących je ludzi, przełamujące bierność i integrujące społeczności lokalne, usprawniające i wspomagające działania powiatów, proponujące nowe i efektywne sposoby finansowania.

KRYTERIA OCENY
Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego, ocenia projekty według następujących kryteriów:

 • innowacyjność projektu

 • skuteczność projektu

 • akceptacja społeczna (wartość, jaką projekt przynosi odbiorcom i innym obywatelom)

 • współpraca z innymi organizacjami i grupami społecznymi oraz wolontariuszami (stopień ich zaangażowania w projekt)

 • możliwość upowszechnienia (stopień, w jakim projekt potencjalnie może być efektywnie i twórczo powtórzony
  w innych powiatach)

 • efektywność przyjętego sposobu finansowania projektu, stopień przygotowania i gotowości do wdrożenia.

 • Nagrodzona inicjatywa powinna inspirować inne społeczności powiatowe, a także stanowić wzorzec łatwy do powtórzenia w innym powiecie.IV edycja Ligi Inicjatyw Powiatowych

IV edycja Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych została zakończona 15 kwietnia 2004 r. Laureat odebrał nagrodę z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Nagroda główna w 10 000 euro została przyznana Koszalińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu
za inicjatywę Specjalizacja Szkół Wiejskich i Wsi. W ramach realizacji projektu we wsi Sierakowo założona została "Wioska Hobbitów", na wzór Shire z powieści J. R. R. Tolkiena. Co roku odbywają się tam "Jarmarki Hobbitów", wytyczono również trasy do gier terenowych. Dzięki temu projekt daje uczestnikom wielorakie korzyści stanowiące nie tylko źródło dochodów lecz również stymulujące do wspólnej aktywności intelektualnej. Organizatorami i realizatorami przedsięwzięcia są mieszkańcy wsi Sierakowo.


Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski oraz laureaci Konkursu.


Uroczystość wręczenia Nagrody w IV edycji Konkursu.

Inicjatywy zakwalifikowane do finału czwartej edycji LIGI INICJATYW POWIATOWYCH:

 • Powiatowa młodzieżowa szkoła liderów - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" w Mikołowie

 • Euroregionalny inkubator przedsiębiorczości - Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim

 • Specjalizacja szkół wiejskich i wsi - Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

 • "Mnie los coś zabrał, lecz tobie mogę coś dać" - Fundacja Praca dla Niewidomych w Drobinie

 • Projekt selektywnego gromadzenia odpadów - Związek Gmin Regionu Płockiego

 • Międzynarodowe Targi Chleba - Stowarzyszenie "Międzynarodowe Targi Chleba" w Jaworze

 • Poręczenia kredytowe - Stowarzyszenie "Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecińskiego"