O Banku

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

rozwiń
zwiń
Andrzej Olechowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Andrzej Olechowski jest członkiem Rady Dyrektorów spółki Euronet oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki P4. Pan Andrzej Olechowski zasiada również w Komitecie Doradczym Macquarie European Infrastructure Funds. Jest przewodniczącym Grupy Polskiej w Komisji Trójstronnej i członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (w latach 1993–1995) oraz ministra finansów (w 1992 r.), a także kandydował na urząd Prezydenta RP (w 2000 i 2010 r.). Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wśród jego wcześniejszych funkcji wymienić można stanowisko przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów (w latach 1994–1998), funkcję doradcy ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (w latach 1992–1993 oraz w 1995 r.), sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1991–1992), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (w latach 1989–1991). Dr Andrzej Olechowski zasiadał również w radach nadzorczych spółek Vivendi, PKN Orlen, LOT oraz ABB Polska. Piastował stanowisko starszego doradcy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz był członkiem organów doradczych w Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, Textron, IFC i Citigroup Europe. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (na której w 1979 r. uzyskał stopień doktora). Wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Autor licznych publikacji na temat międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Frank Mannion

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Frank Mannion obecnie pełni funkcję Citi Chief Financial Officer w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ramach swojej nowej funkcji, którą objął w styczniu 2011 r., odpowiada za grupę ponad 1000 pracowników w całym Regionie.

Pan Frank Mannion swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, a następnie przeniósł się do Londynu, gdzie podjął współpracę z PricewaterhouseCoopers.

Pracę w Citi rozpoczął w 1989 r. w zespole ds. planowania i analiz w Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery pełnił wiele funkcji finansowych, w tym Kierownika ds. finansowania nowoczesnych technologii (Technology Finance Manager) i Szefa Kontroli Produktów CMB EMEA. W 2008 r. objął funkcję Citi Regional Franchise Controller w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie odpowiadał za grupę ponad 800 pracowników z różnych obszarów. Wcześniej kierował obszarem Kontroli Produktów i Sprawozdawczości Regulacyjnej (Product Control, Controllers and Regulatory Reporting) jako CMB EMEA Regional Controller.

Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł naukowy w dziedzinie handlu. Posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant). Obecnie wraz rodziną mieszka w Londynie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Shirish Apte

Członek Rady Nadzorczej

Do niedawna Pan Shirish Apte był Przewodniczącym Bankowości Citi w Regionie Azji i Pacyfiku (Co-Chairman, Citi Asia Pacific Banking). W latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Szefa Regionu Azji i Pacyfiku (CEO, Citi Asia Pacific), odpowiadając za Azję Południową obejmującą takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Indie oraz kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Był członkiem Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu Operacyjnego Citi.

Pan Shirish Apte pracował w Citi ponad 32 lata. Pełnił m.in. funkcję CEO Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (CEEMEA), a wcześniej jako Szef na kraj (Country Manager) odpowiadał za operacje Citi w Polsce, oraz był Wiceprezesem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pan Shirish Apte przeniósł się z Indii do Londynu w 1993 roku, gdzie objął stanowisko Senior Risk Manager w Regionie CEEMEA. Następnie objął stanowisko Szefa Corporate Finance and Investment Bank w Regionie CEEMEA, obejmującym również Indie.

Pan Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii oraz stopień licencjata w dziedzinie handlu. Pan Shirish Apte posiada również dyplom MBA z London Business School.


rozwiń
zwiń
Marek Belka

Członek Rady Nadzorczej

Prof. Marek Belka dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera, a w okresie od maja 2004 r. do października 2005 r. był premierem Rządu RP. W latach 2010 -2016 prof. Marek Belka pełnił funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej.

Od listopada 2011 r. do października 2015 r. był przewodniczącym Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W styczniu 2011 r. został wybrany na członka Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

Prof. Marek Belka zajmował również szereg wysokich stanowisk na arenie międzynarodowej. Był szefem Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku oraz dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku (2003-2004). W latach 2006-2008 był sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE) w Genewie. W listopadzie 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Grzegorz Bielicki

Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Bielicki jest magistrem ekonomii, ekspertem w zakresie audytu wewnętrznego, finansów i rachunkowości.
W latach 2013-2016 kierował Departamentem Audytu Wewnętrznego Narodowego Banku Polskiego. Na tym stanowisku podlegał bezpośrednio Prezesowi NBP i brał udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu polskiego banku centralnego. Aktywnie angażował się we współpracę międzynarodową, zarówno w ramach UE, jak i poza nią. W szczególności, organizował pomoc techniczną dla Narodowego Banku Republiki Białorusi w obszarze audytu wewnętrznego. Był też członkiem Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego.

W roku 2008 Pan Grzegorz Bielicki objął stanowisko Dyrektora komórki Audytu Wewnętrznego w Banku BPH S.A., GE Group (GE Capital). W tej roli odpowiadał za przygotowanie fuzji funkcji audytu wewnętrznego działających w dwóch lokalnych bankach zależnych GE (w Banku BPH i GE Money Banku), których połączenie ostatecznie zakończyło się w styczniu 2010 roku. Jednocześnie odpowiadał za wdrożenie standardów audytu wewnętrznego Grupy, metodologii oraz narzędzi dla BPH, a następnie dla nowo powstałego banku po fuzji. Odpowiadał także za współpracę z regulatorami rynku finansowego oraz koordynację inspekcji przeprowadzanych w banku.

W latach 2002-2008 pełnił funkcję Dyrektora Biura Analiz Systemu Bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego (GINB) w NBP. Na tym stanowisku do jego zadań należało: bieżący nadzór, mikroanaliza, podejmowanie działań prawnych i nadzorczych w stosunku do banków komercyjnych w Polsce, jak również makroanaliza systemu bankowego. Pełniąc tę rolę Pan Grzegorz Bielicki był członkiem Komitetu ds. Nadzoru Bankowego pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego, jak również członkiem Grupy Nadzoru Bankowego w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (Grupa BSCEE).

W roku 1998 rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, którego zadania obejmowały sprawozdawczość regulacyjną i finansową, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (IAS), raportów finansowych dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, banku centralnego, Głównego Urzędu Statystycznego i organów podatkowych. Od czerwca 2000 r., w uzupełnieniu swoich dotychczasowych obowiązków, odpowiadał również za politykę rachunkowości wg standardów US GAAP oraz sprawozdawczość wg US GAAP.

Pan Grzegorz Bielicki rozpoczął swoją karierę zawodową w KPMG Polska, w Departamencie Bankowo-Finansowym, gdzie przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, przeglądy portfela kredytowego oraz analizy due diligence w wielu największych bankach w Polsce.

Pan Grzegorz Bielicki posiada dyplom magistra ekonomii uzyskany na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również za granicą w Limburg Business School (University of Limburg), gdzie przebywał na stażu w ramach programu Tempus. Posiada wysokie kwalifikacje z zakresu finansów i rachunkowości potwierdzone egzaminami ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Igor Chalupec

Członek Rady Nadzorczej

Pan Igor Chalupec manager, finansista. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu (CEO) spółki ICENTIS Capital, specjalizującej się w transakcjach rynku kapitałowego, oraz Prezesa Zarządu (CEO) spółki RUCH S.A., jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., największej spółki sektora rafineryjno-petrochemicznego w Europie Środkowej. W latach 2003 – 2004 zajmował stanowisko wiceministra finansów oraz wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; był również członkiem European Financial Committee w Brukseli. W latach 1995 – 2003 Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (należącego do Grupy UniCredit). Założyciel i dyrektor (CEO) Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (w latach 1991 – 1995), największej spółki maklerskiej w Polsce; przez wielu lat członek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (od 1995 do 2003 r.). Pan Igor Chalupec zasiada w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A. (grupa Citi) – od 2009 r. oraz spółki Budimex S.A. (grupa Ferrovial Agroman) – od 2007 r. Jest także członkiem Polskiej Rady Biznesu, Rady Programowej Forum Ekonomicznego (Polskie Forum Ekonomiczne w Krynicy), Rady Programowej Executive Club, członkiem Rady fundacji Instytut Spraw Publicznych, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem Kapituły Nagrody Lesława A. Pagi, Wiceprezesem Polskiego Związku Brydża Sportowego, członkiem Rady Fundacji Kobieca Pracownia. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego. Współautor publikacji „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” – książki poświęconej transakcji zakupu rafinerii w Możejkach na Litwie. Pan Igor Chalupec jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym: nagrody Manager Award (w 2012 r.), Nagrody Lesława A. Pagi (w 2007 r.), nagrody WEKTOR (w 2006 r. ) oraz nagrody HERMER ( w 1996 r.).

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Jenny Grey

Członek Rady Nadzorczej

Pani Jenny Grey w lutym 2016 r. objęła stanowisko Szefa ds. Zarządzania Kadrami w Citi w Regionie EMEA. Wcześniej, od października 2012 roku, Pani Grey piastowała funkcję Szefa ds. Relacji Publicznych w Regionie EMEA i odpowiadała za ochronę i wzmacnianie reputacji Citi w Regionie EMEA. Zakres jej obowiązków obejmował relacje z mediami, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, rozwój marki i społeczności.

Pani Jenny Grey posiada 24-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji. Do Citi dołączyła w październiku 2012 r., po czterech latach pracy w brytyjskiej administracji rządowej, ostatnio w siedzibie Premiera Wielkiej Brytanii jako Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Rządowej. Była Szefem ds. Merytorycznych (Head of Profession), kierując 5 tysiącami pracowników zajmujących się komunikacją w całym sektorze państwowym.

W poprzednich latach pracowała w sektorze publicznym, gdzie piastowała stanowisko Dyrektora ds. Komunikacji i Marketingu Społecznego m.in. w brytyjskiej służbie zdrowia (National Health Service) oraz w Komisji Audytu. Była również Dyrektorem ds. Korporacyjnych i Międzynarodowych w Cancer Research UK, największej fundacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzyła pierwszą jednostkę odpowiedzialną za politykę publiczną i wsparcie.

Pani Jenny Grey rozpoczęła karierę zawodową w reklamie, a następnie została doradcą public relations ze specjalizacją w obszarze zarządzania reputacją i zarządzania kryzysowego. Doradzała wielu klientom międzynarodowym, w tym takim korporacjom jak McDonald’s, Toyota, BP czy Allied Domecq.

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics oraz z wyróżnieniem studia w zakresie języka angielskiego i literatury angielskiej na Durham University.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Marek Kapuściński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University. Do września 2016 r., przez 25 lat, związany z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Marc Luet

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marc Luet jest Szefem Klastra obejmującego Rosję, Ukrainę i Kazachstan. Pan Marc Luet pełni również funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Dyrektorów AO Citibank. W Rosji, Citi jest jednym z największych i najlepiej skapitalizowanych banków w kraju, obsługującym ponad 3 tys. klientów instytucjonalnych oraz ponad 500 tysięcy klientów detalicznych. Zatrudnia ponad 3 tys. pracowników w 11 miastach w całym kraju.

Od 2014 roku do niedawna, Pan Marc Luet był Szefem Citi na Europę Środkowo-Wschodnią. Wcześniej przez 3 i pół roku pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej i Bankowości Przedsiębiorstw Citicorp na Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz funkcję tymczasowym Szefem Biura Marketingu Detalicznego i Internetu (Global Consumer Marketing & Internet Office, GCMIO), które objął w czerwcu 2010 po powrocie do pracy w Citi.

Pan Marc Luet posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości detalicznej i kartach kredytowych. Wcześniej pracował dla Visa, gdzie w latach 2008-2010 pełnił funkcję Prezesa na Region CEMEA, obejmujący 80 krajów. Pan Marc Luet odpowiadał za strategię, marketing, sprzedaż, finanse, aspekty prawne, komunikację korporacyjną i kontakty z regulatorami w obszarze regionu. Był także członkiem Komitetu Operacyjnego Visa Inc.

Wcześniej Pan Marc Luet pracował w Fortis Group jako CEO obszaru Consumer Finance & Retail International (w latach 2005-2008) oraz jako CEO w Egg France (w latach 2002-2005). Przed 2002 przez 12 lat pracował w Citi, gdzie zajmował szereg stanowisk w obszarze marketingu, ryzyka i operacji w Europie i USA, a następnie został Szefem Bankowości Detalicznej na Węgrzech i w Belgii.

Pan Marc Luet posiada dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu ekonomii, Panthéon Sorbonne University. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d'Etudes Politiques de Paris). Posiada również dyplom ukończenia studiów Master of Business Admnistration (MBA) od Tuck School of Business Administration, Dartmouth College. Pan Marc Luet jest członkiem Zarządu Rosyjsko-Amerykańskiej Izby Handlowej.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Anand Selvakesari

Członek Rady Nadzorczej

Pan Anand Selvakesari jest związany z Citi od 1991 r. Od lipca 2015 roku pełni funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Regionie Azji i Pacyfiku, Citi. Na obecnym stanowisku odpowiada za obszar bankowości detalicznej i bankowości przedsiębiorstw w całej Azji.

Przed objęciem obecnego stanowiska, od grudnia 2013 roku Pan Anand Selvakesari był Szefem Bankowości Detalicznej w regionie obejmującym kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Indie. Na tym stanowisku odpowiadał za obszar bankowości detalicznej w Klastrze ASEAN, w skład którego wchodzą Singapur, Malezja, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Wietnam oraz Indie.

Wcześniej, w latach 2011-2013, Pan Selvakesari piastował stanowisko Szefa Bankowości Detalicznej w Indiach zarządzając obszarami bankowości detalicznej, kart kredytowych, pożyczek niezabezpieczonych, bankowości dla osób nie będących obywatelami Indii oraz obszarem bankowości przedsiębiorstw w Indiach. Pod kierownictwem Pana Anand Selvakesari zarządzane obszary osiągnęły pozycję lidera na rynku ciesząc się rekordową preferencją marki wśród klientów oraz współpracując przy wdrażaniu pionierskich rozwiązań z innymi liderami rynku.

Przed objęciem stanowiska w Indiach, Pan Anand Selvakesari był Szefem Bankowości Detalicznej w Citi China w latach 2008-2011. Zarządzany przez Pana Selvakesari biznes odnotował wielokrotny wzrost, obejmując pozycję lidera branży w obszarze innowacji, wprowadzając wiele nowych produktów na rynek. Pan Anand Selvakesari był również Szefem Bankowości Detalicznej na Tajwanie w latach 2004-2006, a przez 8 lat pełnił role regionalne w Singapurze pracując na różnych stanowiskach w obszarach bankowości inwestycyjnej, wealth management oraz bankowości detalicznej w latach 1996-2004.

Pan Anand Selvakesari posiada dyplom MBA (finanse i marketing) oraz tytuł inżyniera (inżynieria mechaniczna), uzyskane w Indiach.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Stanisław Sołtysiński

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Sołtysiński profesor nauk prawnych. Pan prof. Sołtysiński od 2000 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA. Jednocześnie zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji). Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jest współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński zajmuje się również praktyką prawniczą będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej "Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak" Doradcy Prawni.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Stephen R. Volk

Członek Rady Nadzorczej

Pan Stephen R. Volk pełni funkcje Vice Chairman of Citi oraz Chairman of Citi Institutional Clients Group.

Pan Volk rozpoczął pracę w Citi we wrześniu 2004 roku. Wcześniej pełnił funkcję Chairman of Credit Suisse First Boston, gdzie współpracował ściśle z Prezesem Zarządu (CEO) nad strategicznym zarządzaniem firmą oraz nad kluczowymi sprawami dotyczącymi klientów. Był również członkiem Credit Suisse Group Management Board. Pracę w Credit Suisse First Boston rozpoczął w sierpniu 2001 roku, przechodząc z Shearman & Sterling, nowojorskiej firmy prawniczej, w której począwszy od 1991 roku pełnił funkcję Senior Partner. Podczas pracy w Shearman & Sterling, Pan Volk, wiodący prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach, był doradcą prawnym dla szeregu korporacji, włączając Citicorp.

Pan Volk rozpoczął pracę w Shearman & Sterling w 1960 roku po ukończeniu Dartmouth College oraz Harvard Law School, stając się wspólnikiem (Partner) w 1968 roku.

Pan Volk jest Członkiem Rady Dyrektorów Continental Grain Company i członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego. Jest również członkiem Rady Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations), Rady Doradczej Dziekana (Dean's Advisory Board) Harvard Law School oraz członkiem Fundacji Adwokatury Amerykańskiej (American Bar Foundation).

Pan Stephen R. Volk nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Volk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 


Składy Komitetów Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.