O Banku

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna

Bank Handlowy w Warszawie S.A, działający pod marką Citi Handlowy („Bank”), współpracuje z wieloma dostawcami lokalnymi oraz globalnymi. W naszej pracy ogromne znaczenie przywiązujemy do norm etycznych jak również do działań mających na celu przeciwdziałanie korupcji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem stosowanymi przez nas praktykami antykorupcyjnymi, które są także częścią strategii naszego Banku. Wierzymy, że dzięki nim wspólnie będziemy budować najwyższe, profesjonalne standardy zachowań na rynku, w środowisku społecznym i wśród naszych pracowników.

Bank stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji!

W Banku przyjmujemy politykę zerowej tolerancji dla korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności biznesowej. Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy nas wszystkich, jak również Partnerów biznesowych działających w naszym imieniu.

Wszyscy pracownicy Banku jak również Partnerzy działający w naszym imieniu zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez Bank zasad przekazywania i przyjmowania prezentów, uczestnictwa w imprezach oraz przeciwdziałania praktykom korupcyjnym.

Niezależnie od kwoty, zabronione jest w Banku zarówno przyjmowanie jak i wręczanie prezentów w formie gotówki lub jej ekwiwalentu a drobne prezenty lub imprezy związane z relacją biznesową nie mogą być częste czy ekstrawaganckie jak również powinny mieścić się w granicach ogólnie przyjętych zwyczajów.

Bank aby zapobiegać działaniom niezgodnym z prawem zarządza ryzykiem braku zgodności poprzez wskazanie sytuacji bezwzględnie zakazanych oraz zdefiniowanie sytuacji, w których udział w imprezie oraz wręczenie albo otrzymanie prezentu ze względu na cel oraz wprowadzone zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności jest ograniczone. Aby nie narażać Banku na działania niezgodne z prawem pracownicy powinni przestrzegać określonych w Banku zasad.

W Banku przyjęto program przeciwdziałania korupcji oparty o:

  • Procedury w zakresie zasad przekazywania i przyjmowania prezentów, uczestnictwa w imprezach oraz przeciwdziałania praktykom korupcyjnym jak również zasad postępowania pracowników Banku,
  • programy szkoleniowe,
  • działania informacyjne,
  • sformalizowany proces zatwierdzania prezentów i zaproszeń,
  • rejestrację otrzymywanych i wręczanych prezentów i zaproszeń na imprezy,
  • mechanizmy kontroli pierwszego i drugiego poziomu, zgodnie z obowiązującym w Banku systemem kontroli wewnętrznej,
  • ocenę przez jednostkę Compliance ryzyka zgodności w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie wszelkich form korupcji jest obowiązkiem każdego pracownika Banku, jak również obowiązkiem tych, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Wszyscy pracownicy zobligowani są do unikania jakichkolwiek działań, które mogą naruszyć zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji.

Postępując zgodnie z obowiązującym prawem działamy w sposób nowoczesny i dynamiczny dbając przy tym o otwartość i transparentność naszych działań. Chcemy aby dzięki takiej postawie postrzegano nas jako instytucję odpowiedzialną, której można zaufać.

Łapówkarstwo i korupcja są niezgodne w prawem i każda osoba, która łamie te przepisy może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Każdy przypadek defraudacji, łapówkarstwa czy korupcji jest przez Bank traktowany bardzo poważnie. Takiego podejścia oczekujemy również od naszych Partnerów, dostawców oraz Klientów.