Emerging Markets Sales and Trade

       
   
  • Срочни депозити в местна и чужди валути
  • Безсрочни депозити в местна и чужди валути
  • Достъп до първичния и вторичен пазар на държавни ценни книжа
  • Структурирани депозити: Срочни депозити в чужда валута, чиято доходност зависи от движението в цената на определен пазарен инструмент за периода на депозита. Структурираните депозити дават възможност на инвеститорите да участват на международните финансови пазари в краткосрочен план без да рискуват главницата си. Този тип депозити предлагат възможност за значително по-висока печалба от спестовни или обикновени срочни депозити
  • Други високодоходни инвестиционни продукти