Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Платформа за електронна търговия
Платформата за електронна търговия на Сити е удобна уеб-базирана система за сключване на валутни сделки и депозити в реално време и е базирана на пазарните към момента на сключване на сделката курсове.