Emerging Markets Sales and Trade

       
   

Сити предлага широк спектър от инструменти за управление и минимизиране на валутен, лихвен и стоков риск:

  • Опции и комбинации от опции на валути
  • „Крос” валутни суапове
  • Опции и комбинации от опции на лихвени проценти
  • Лихвени суапове
  • Опции и комбинации от опции на стоки
  • Стокови суапове

Екипът от отдел Финансови пазари изготвя за своите клиенти оптимални стратегии за управление на риска.